CMP


महत्वाची सुचना

सीएमपी प्रणालीत येणाऱ्या अडचणी संदर्भात खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी.
  

अडचणीकरावयाची कार्यवाही तथा पत्रव्यवहार

1

बीम्स प्रणालीत पेयी रजिस्ट्रेशन करीत असतांना आयएफएस कोड या टॅबमध्ये क्लिक केल्यावर बँक-ब्रांच चा तपशील दिसत नसल्यास 

जिल्हा कोषागार कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार करण्यात यावा. सोबत बॅक-ब्रांच ची खातरजमा करणेसाठी रदद धनादेश अथवा खातेपुस्तकाची साक्षांकित प्रत जोडावी.


2

जिल्हयातील इतर कार्यालयाने रजिस्ट्रेशन केलेल्या व्हेंडरचे सीएमपी प्रदानाची बीडीएस तयार करावयाची असल्यास

जिल्हा कोषागाराच्या ब्लॉगवर रजिस्टर्ड झालेल्या सर्व व्हेंडरचे पेयी कोड उपलब्ध आहेत.  त्यातून रजिस्टर्ड पेयी कोड प्राप्त करुन घ्यावा.
बीम्स प्रणालीत बीडीएस काढीत असतांना देयकासंबंधीची सर्व माहिती भरल्यानंतर रजिस्टर्ड पेयी वर क्लिक केले असता other payee असा ऑप्शन दिसून येतो.  सदर ऑप्शनवर क्लिक केले असता येणाऱ्या रिकामी फिल्डमध्ये  प्राप्त पेयी कोड टाईप करुन टॅब बटन दाबावे.  व्हेंडर अकाऊंट / आयएफएस कोड ई. माहिती दिसून येईल. अदा करावयाची  रक्कम भरुन सबमीट करावे.

3

सीएमपी एसबीआय पोर्टलवर देयके ऑथोराईझ करुनही संबंधीत त्रयस्थ अदात्याच्या खाती रक्कम जमा झाली नसल्यास

सीएमपी अंधेरी ब्रांच यांचेकडील नमूद ई-मेल आयडीवर  खालील नमून्यामध्ये अदात्याविषयीची सर्व माहिती भरुन पाठविणे.              नमूना
itro@sbi.co.in
agmgb.cmp@sbi.co.in
debjyoti.dutta@sbi.co.in


दिनांक 14/12/2012

            आहरण संवितरण अधिकाऱ्यांनी CMP प्रणालीत करावयाच्या कार्यवाहीसंबंधी मॅन्युअल पाहण्यासाठी  


CMP DDO MANUAL <-------  येथे  क्लिक करावे -
CMP DDO MANUAL - PRESENTATION - <-------  येथे  क्लिक करावे -
                                             
                                                 
****************************************************